[ Toimitukselliset ] [ Sivukartta ]

Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n "tarkoituksena on edistää Amiga-tietouden tuntemusta ja ylläpitää ja kehittää tietokoneharrastusta jäsentensä keskuudessa". Yhdistys aloitti epävirallisen toimintansa jo vuonna 1993 Suomen Amiga-käyttäjien unionin nimellä ja varsinainen perustamiskirja allekirjoitettiin vuotta myöhemmin. Viralliseen yhdistysrekisteriin Suomen Amiga-käyttäjät ry. hyväksyttiin alkuvuodesta 1996.

Yhdistys perustettiin alun perin julkaisemaan Saku-levykelehteä ja yli kolmekymmentä julkaistua numeroa myöhemmin lehti on edelleen toiminnan keskipisteessä. Suomen Amiga-käyttäjät ry. on myös järjestänyt useita kokouksia ja tapaamisia sekä kolme Saku-tapahtumaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää suosittuja kotisivuja Internetissä sekä omaa Fidonet-tyylistä verkkoaan, Sakunetiä. Toiminta rakentuu vapaaehtoistyölle ja rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla.


Jäseneksi liittyminen

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenenä tuet arvokasta toimintaa maamme Amiga-markkinoiden elävöittämisessä. Syyskuussa 1999 järjestetty Saku 99 -tapahtuma on esimerkki tavasta, jolla yhdistyksen varoja voidaan käyttää yhteiseksi hyväksi. Saat samalla äänioikeuden yhdistyksen kokouksiin ja hyödyt mahdollisista muista jäseneduista. Yhdistyksen jäsenenä voit myös eri maksusta tilata Saku-lehden kotiin levykkeellä jäsenvuoden ajaksi.

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen on helppoa: Astele lähimpään pankkiin, Internet-pankkipalvelun ääreen tai maksuautomaatille, ja maksa jäsenmaksu yhdistyksen pankkitilille. Jäsenmaksu on vuosikokouksen päätöksellä vuodelle 2001 seitsemänkymmentä (70) markkaa tai yksitoista (11) euroa ja jäsenyys on voimassa kyseisen vuoden loppuun.

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n pankkitili:
Merita Korso 150630-100355

Jotta jäsenyys astuisi voimaan, tarvitsemme myös jäsenen nimen ja yhteystiedot. Kirjoita siis pankkisiirtolomakkeen viestilaatikkoon nimesi, osoitteesi ja mahdollisesti puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Älä käytä viitenumeroa.

Jos jäsentietojen antamisessa ilmenee epäselvyyksiä tai yhteystietosi muuttuvat, ota yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseneen Tomi Jaskariin. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteesta tmjj@iki.fi tai puhelinnumerosta 050 330 3784.

Tervetuloa mukaan Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintaan!


Yhteystiedot
Pankkitili: Merita Korso 150630-100355

Suomen Amiga-käyttäjät ry. Internetissä:
http://saku.amigafin.org

Vaihtoehtoisia osoitteita kotisivuillemme:
http://batman.jypoly.fi/~saku/
http://tzimmola.tky.hut.fi/saku/

Anu Seilonen, puheenjohtaja ja Saku-lehden päätoimittaja - thoriel@sci.fi

Terho Henriksson, varapuheenjohtaja, tapahtuma- ja mediavastaava - terho.henriksson@kopteri.net

Jarmo Piippo, sihteeri - jarmopiippo@yahoo.com

Saku-lehden kotipurkki ja Sakunet-verkon keskus:
Amiga Zone BBS, 65:10/1.0@sakunet, (017) 611 015, auki 24h

Puheenjohtaja:
Anu Seilonen
Sammaltie 51
90650 Oulu

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n säännöt
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Amiga-käyttäjät ja kotipaikka on Vantaa.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Amiga-tietouden tuntemusta ja ylläpitää ja kehittää tietokoneharrastusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys julkaisee lehteä, jonka ilmestymistiheydestä päättää vuosikokous, sekä järjestää koulutusta, retkiä ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys julkaisee mainoksia, kerää jäsenmaksuja, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tietokoneharrastaja. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Myös jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan yhdistyksestä eroamiseksi.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenten yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilörekisterilain mukaisesti.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista sekä 2-5 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus; kukin yksin.

TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.7. - 31.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina tai kirjeenä kullekin jäsenelle. Jäsen saa itse valita kumpaa tapaa hän haluaa käytettäväksi.

Jos mahdollista, koollekutsu julkaistaan myös kulloinkin sopivia elektronisia kanavia käyttäen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 12 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  3. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
  8. valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan toimikausi on 1.10 - 30.9;
  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat hyväntekeväisyyteen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään samoin.

[ Toimitukselliset ] [ Sivukartta ]